dijous, 13 de maig de 2010

Onada publicarà els Premis Literaris Vila de Puçol

XXVIé Certamen Literari Vila de Puçol

Bases del XXVIé Certamen Literari Vila de Puçol

cert_literari

 1. Els treballs presentats tractaran sobre “NARRATIVA” escrits en valencià.
 2. S’estableix un únic premi de 2.000 € corresponents als drets d’autor de la 1ª edició i de difusió electrònica durant sis mesos que no podrà ser fraccionat. El treball guanyador serà publicat a ONADA Edicions.
 3. Els originals presentats hauran d’ésser inèdits i no premiats en cap altre concurs.
 4. Els treballs aspirants al premi hauran de ser presentats per quadruplicat i mecanografiats a doble espai per una sola cara, i tindran una extensió mínima de 80 folis, i màxima de 150 folis.
 5. Cada autor no podrà presentar més de dos treballs. Els originals aniran sense cap signatura que puga contribuir a la seua identificació i, a més del títol correspondent, hauran de portar necessàriament un lema que els distingesca. En un sobre a banda, degudament tancat, anirà l’esmenat lema i dins, el nom, cognoms, adreça i telèfon de l’autor.
 6. Les obres aspirants poden ser presentades directament a trameses per correu. Portaran la inscripció “XXVIé Certamen Literari Vila de Puçol” i s’enviaràn a la Biblioteca Pública de Puçol ( Casa de Cultura de Puçol, carrer Santa Teresa nº 10 – 46530 Puçol – València) fins al dia 15 de Setembre de 2010. En agost la Casa estarà tancada.
 7. El jurat estarà compost per professionals de reconegut prestigi, i un representant de L’Ajuntament de Puçol
 8. El premi es fallarà el divendres 8 d’octubre a les 20 hores a la Gala dels Premis de Puçol.
 9. El jurat es reserva el dret de declarar desert el premi en cas de considerar que no es donen les condicions de qualitat pertinents.
 10. Els treballs no premiats es podran retirar de la Biblioteca Pública de Puçol a partir del 8 d’octubre de 18 a 20 hores, de dilluns a divendres. La Biblioteca Municipal podrà fer l’ús que crega convenient de les obres no retirades abans del 31 d’octubrre de 2010.
 11. La presentació dels originals suposa l’acceptació íntegra de les bases i dels drets i obligacións que se’n deriven.
 12. Qualsevol aspecte no previst en les bases es sotmetirà a la decisió del Jurat, i la seua decisió serà inapel.lable.

Cap comentari:

Publica un comentari