dijous, 14 d’agost de 2014

Bases reguladores del X Premi Internacional de Literatura de Viatges "Ciutat de Benicàssim" 2014

BASES REGULADORES DEL X PREMI  INTERNACIONAL DE LITERATURA DE VIATGES "CIUTAT DE BENICÀSSIM" 2014

1 S’entén per literatura de viatges no només els relats de caràcter geogràfic situats en un temps i un espai concrets, sinó també les experiències de tota mena —­els viatges interiors— que un escriptor o una escriptora pot aportar relacionades amb les seues vicissituds emocionals, anímiques o intel·lectuals. En queden exclosos específicament els escrits de caràcter no literari. En tot cas, el tema és lliure.

2 Les obres presentades han de ser originals i inèdites. L’originalitat es refereix al fet de la novetat objectiva de l’obra en el moment de la seua creació.
Quant al caràcter d’obra inèdita, es considera que en té aquella obra en què, a parer del jurat, concórreguen les següents característiques:
a) Que el seu contingut tinga unitat i entitat suficient per a ser considerada en el seu conjunt una obra literària nova.
b) Que els possibles passatges d’obres anteriors o els pertanyents a obres d’altres persones autores arreplegats dins de l’obra concursant no tinguen significació, i que se’n cite l’autoria. No es consideren originals ni inèdites les traduccions o les adaptacions d’altres obres.

3 Els originals poden estar escrits en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana. També poden presentar-se en una altra llengua, però en aquest cas hi caldrà adjuntar una còpia en un dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, idioma en què es publicaria si guanyara el Certamen.

4 Les obres s’han d’encapçalar amb un lema, acompanyades d’una plica tancada.
En la part exterior de la plica ha de figurar el lema i en l’interior el títol de l’obra, el telèfon de contacte, la identificació, i l’adreça de l’autor o l’autora, així com una declaració signada en la qual es faça constar que l’obra no té compromesos els drets de publicació amb cap editorial i que tampoc es troba pendent de la concessió de qualsevol altre premi.
Els originals s’han d’enviar impressos per triplicat i enquadernats, i amb suport informàtic (CD o memòria USB) amb format PDF, dirigits a: Ajuntament de Benicàssim, Casa de Cultura, c/ Metge Segarra, 4, 12560 Benicàssim (Castelló), fent-hi constar el nom del premi (X Premi Internacional de Literatura de Viatges, Ciutat de Benicàssim, 2014).

5 L’original ha de tenir una extensió mínima de cent trenta pàgines i màxima de cent vuitanta pàgines DIN-A4, cadascuna de les quals ha de ser de 2.100 caràcters, inclosos els espais en blanc, escrites per una sola cara a doble espai amb un cos de lletra 12.

6 Cada autor hi pot presentar les obres que considere oportú.

7 Els originals s’han d’adreçar a l’Ajuntament de Benicàssim, abans del’1 d’octubre de 2014.

8 L’import del premi és de 6.000 euros. Els 2/3 de l’import es consideren guardó pròpiament dit, i l’altre terç és en concepte dels drets d’autor corresponents a la publicació editorial de l’obra guanyadora, previ contracte. L’obra es publicarà en la col·lecció Narratives / Narrativas d’Onada Edicions.

9 El jurat està format per tres escriptors de reconegut prestigi en el món de la literatura, un delegat d’Onada Edicions i l’alcalde o persona en qui delegue. S’encarrega de valorar les obres presentades seguint els criteris següents: originalitat, coherència, qualitat literària, dots creatius de l’autor i coherència narrativa

10 El veredicte del jurat es farà públic al novembre de 2014.

11 Els originals presentats no són objecte de devolució.

12 Davant de qualsevol eventualitat no prevista en aquestes bases, la decisió del jurat és inapel·lable.

13 El fet de presentar-se al premi suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Cap comentari:

Publica un comentari